Orta əsrlər memarlığı, 1500-1800-ci illər

Yaxın Şərqin ən nüfuzlu mərkəzlərindən biri olan  Azərbaycan, orta əsrlərdə müsəlman dünyasının memarlığının inkişafında mühüm rol oynamışdır. Uzun inkişaf yolunu keçmiş Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinə məxsus Bakı memarlıq abidələri üçün daş konstruksiyaların, məkan-həcm lakonizmi, daşda həkk edilmiş bitki elementləri səciyyəvidir. Azərbaycan orta əsr memarları dünya şəhərsalma və arxitektura irsinə qiymətəgəlməz töhfə vermişlər.

Slider